top of page
  • Andreas Forsberg

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön - resultat från vår omvärldsanalys


Det råder inga tvivel om att digitaliseringen tydligt påverkar den tillvaro som vi kallar vår arbetsmiljö. WHO definierar arbetsmiljö som ”en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen”. Arbetsmiljön är alltså

mer än enbart din arbetsplats. Den rådande pandemin har påskyndat digitaliseringen inom flera delar av arbetsmiljön och tvingat organisationer att använda alternativa metoder för att förhålla sig


Vår omvärldsanalys visar att pandemin i allra högsta grad påverkat hur vi samverkar både internt inom den egna verksamheten och även hur vi externt kommunicerar och samverkar med kunder, leverantörer osv. Denna förändring i metod gällande kommunikation och samverkan är en ögonöppnare för många organisationer där många tror att vi kommer fortsätta med den digitala miljön även efter pandemin. Enligt omvärldsanalysen som vi på ERP & Friends genomförde under kvartal 2 2021, inom ämnet ”Projektledarens framtida ledningssystem” med deltagare från 16st väletablerade företag inom samhällsbyggnadsbranschen, framkom det att en stor del av de deltagande företagen ser att 5 dagarsveckor på kontoret är helt passé. Däremot är det tydligt att den digitala kommunikationen och samverkan har vissa brister som skapar ett behov av viss fysisk närvaro. Vissa brister som framgick i omvärldsanalysen var främst en minskad känsla av samhörighet och avsaknad av “det informella mötet”. Dessa faktorer saknas med den digitala kommunikationen.


Trots att vi har sett att den fysiska samverkan med kollegorna har avtagit de senaste åren, följer vi hur de digitala verktyg som vi använder (exempelvis Teams, Google Workspace och Zoom) utvecklas. Nya behov av digitala smarta lösningar sätter stor press på ovan nämnda aktörer att så fort som möjligt tillgodose dessa.

Det finns flertalet exempel på redan befintliga och kommande smarta lösningar som har underlättat den digitala samverkan, planering och digitala ”mötesplatser”, nedan är en sammanställning av det som fixats till:

  • Möjligheten att snart kunna vid mötesacceptans att välja fysisk eller digital närvaro (Google Workspace)

  • Breakout rooms för att exempelvis bedriva en workshop där grupper ska arbeta enskilt

  • Mobilanpassning i den mån att användaren av dessa verktyg behöver möjligheten att kunna tillgå exakt samma funktionalitet oavsett om du är på dator eller telefon.

  • Dokumentationslagring och spridning för att driva arbete inom valda grupperingar

En starkt positiv faktor för organisationer till följd av den digitala kommunikationen och samverkan är just tillgängligheten. Flera av de organisationer som vi på ERP & Friends samarbetar med är rikstäckande eller globala. Genom att använda digital samverkan kan man nu bryta ned gamla geografiska barriärer. Med de digitala verktygens möjligheter och den rådande pandemins som drivit företagen djupare in i en mer digital vardag skapas förutsättningar att på ett enklare, effektivare och på ett mer hållbart sätt kunna samverka över regiongränserna. Projekt-/arbetsgrupper kan driva arbete med individer från olika håll i landet på ett sätt som ökar tillgängligheten hos individer både internt och externt. Du minskar det yrkesmässiga resandet och bidrar på så sätt till bättre hållbarhet. Det skapar även högre effektivitet genom att minimera tid såväl innan, mellan och efter möten.


En fråga som vi med intresse kommer följa framöver, som även vår omvärldsanalys indikerar, är distansarbetets påverkan på ledarskapet. Som en av våra kunder uttrycker det “om samhörighet och informell kommunikation saknas vid distansarbete, då måste cheferna planera dagarna på kontoret fria från Teams möten och med fokus på att skapa samhörighet och möjlighet för informella möten”. Det kommer inverka på hur företag beslutar om vilka dagar som är distansarbetsdagar och kontorsdagar, för det går inte att skapa samhörighet om alla väljer distansarbete helt fritt. Det lär leda till att det finns olika kategorier av arbetsdagar. Och mitt i allt detta ska alla chefer säkerställa att produktivitet och kvalité levs upp till. Mycket att fundera igenom!


Därför ser vi inte pandemins påverkan som någon tillfällig förändring hos organisationer utan vi är övertygade om att omställningen från fysisk kontakt, kommunikation och samverkan i stor grad hör till historien och att vi istället kommer fortsätta i det digitala spåret så längt det är möjligt. De digitala verktygen utvecklas i snabb takt och försöker uppfylla de behov som inte tillgodoses i deras lösningar idag, därav finns anledning att tro att digital kommunikation och samverkan kommer bli allt mer effektiv och accepterad med tiden.54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Erp & Friends logo
bottom of page